Pravidlá súťaže o nerezovú dózu

Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je mkn s.r.o., Hudecova 3744/1A, Bratislava,  IČO: 46844228 (ďalej len „usporiadateľ súťaže“). Kontakt: info@prijemneveci.sk. Sprostredkovateľmi súťaže je instagramový profil @prijemneveci 
 2. Súťaž prebieha na Instagrame a Facebooku v termíne od 30.8. -3.9.2023. 

Výhra

 1. Výhrou v súťaži je nerezová dóza Cuitisan 750ml

Súťažiaci

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s aktívnym Instagram/ Facebook profilom, ktorá splnila podmienky zapojenia sa do súťaže opísané v súťažnom poste  

  A. Pod status s vyhlásenou súťažou napíše, ktorú nerezovú dózu by si u nás kúpil a kam by si ju zobral
  alebo
  B. Pod status s vyhlásenou súťažou napíše, ktorú nerezovú dózu by si rád u nás kúpil a pre koho.

 2. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť s tým istým profilom iba jedenkrát na Instagrame a jedenkrát na Facebooku
 3. Usporiadateľ súťaže majú právo zo súťaže vylúčiť tých súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Žrebovanie a odovzdanie výhry 

 1. Usporiadateľ súťaže 4.9.2023 vyžrebuje zo všetkých komentárov (spolu na Facebooku aj na Instagrame) jedného výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v časti „Výhra“. Žrebovanie prebehne na profile @prijemneveci,
 2. Výhercu bude usporiadateľ súťaže po vyžrebovaní kontaktovať cez instagramový /facebookový profil a následne výherca poskytne usporiadateľovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailovú adresu ). V prípade, ak sa výherca spätne neozve organizátorovi do 7 dní od vyžrebovania, výherca stráca na výhru nárok.

Spracovanie osobných údajov 

 1. Usporiadateľ týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Instagram účtu a v prípade víťaza aj jeho e-mailová adresa spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži.
 2. Súťažiaci súhlasia s tým, že sprostredkovatelia súťaže zverejnia na Instagrame/ Facebooku prostredníctvom profilu @prijemneveci v rámci tejto súťaže meno výhercov, pod ktorými sú výhercovia registrovaní na Instagrame /Facebooku.
 3. Súťažiaci, ktorí nahrajú fotku pod súťažný profil súhlasia s jej prípadným zverejnením na profile @prijemneveci aj na stránke obchodu www.prijemneveci.sk s uvedením mena, pod ktorým sú registrovaní na Instagrame/ Facebooku.

Iné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená sieťou Instagram/ Facebook  a sociálna sieť Instagram/ Facebook s ňou nemá žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do súťaže berú na vedomie a súhlasia s tým, že Instagram/Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky.
 2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť či predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok bude vhodným spôsobom zverejnená.
 3. Usporiadateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie sú zodpovední za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Instagram. 
 4. Usporiadateľ má právo vymazať komentár zverejnený pri súťažnom Instagram/Facebook príspevku, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo také, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo by poškodzovali dobré meno usporiadateľa.